2020. december 05. (szombat) Vilma

  Móranyúz
Bemutatkozás

Az újság

  Archívum
Kép archívum

Hang archívum

Kiadvány a 30 éves jubileum alkalmából

  Könyvtár
Nyitvatartás

Könyvtári szabályzat

  Stúdió
A stúdióról

Kölcsönzési ügyelet

Stúdió szabályzata

  Gépterem
Géptermi szabályzat

Web mail

MóraNET Portál

  Szabályzatok
Kollégiumi szabályzat

Választási szabályzat

Házirend

Fegyelmi szabályzat


Egyéb hasznos helyek

A Móra Ferenc Kollégium Fegyelmi Szabályzata

Ez a szabályzat a fegyelmi felelõsség anyagi és elsõ fokú eljárási szabályait határozza meg.

1.§ A Móra Ferenc Kollégium lakóit a hatályos egyetemi és más jogszabályok alapján fegyelmi és anyagi felelõsség terheli.

2.§ Fegyelmi eljárás indítható azzal a hallgatóval szemben, aki vétkesen és súlyosan megsérti a kollégium rendjét, ill. megszegi a kollégium szabályaiban meghatározott kötelességeit.

3.§

 

(1) Fegyelmi eljárást kell indítani különösen akkor, ha a kollégista

 

a) a kollégium lakói, dolgozói ellen súlyos vétséget követ el,

b) a kollégium nyugalmát, közösségi érdekeit sértõ magatartást tanúsít.

(2) Fegyelmi eljárást kell indítani az anyagi felelõsség megállapitása mellett akkor is, ha a kollégista szándékosan jelentõs anyagi kárt okoz a kollégiumnak.

(3) A közösségi érdek sérelmét jelenti többek között olyan magatartás tanúsítása, különösen a vizsgaidõszakban, amely a nyugodt élet-, és tanulási körülményeket lehetetlenné teszi, valamint a házirend köznyugalomra vonatkozó rendelkezéseinek ismételt megszegése.

(4) Jelentõs anyagi kárnak számit az éves hallgatói normatíva 50%-át elérõ kár.

4.§ Fegyelmi eljárást kezdeményezhet önállóan, ill. hallgatói megkeresésre a

 

a) kollégiumi igazgató,

b) szenior,

c) gondnok,

d) kollégiumi közgyûlés,

e) kollégiumi bizottság.

5.§

 

(1) A fegyelmi eljárás lefolytatására a Fegyelmi Bizottság (a továbbiakban: FB) jogosult.

(2) A FB 5 személybõl álló testület. Megbízatása 1 évre szól.

(3) A FB tagjai a kollégiumi tanár és 4, a közgyûlés által megválasztott kollégista.

(4) A FB tagja olyan kollégista lehet, aki méltó e feladatra. A FB tagja alaposan, az elvárható legnagyobb körültekintéssel, részrehajlás nélkül köteles ellátni feladatát.

(5) A FB csak teljes létszámban járhat el, a döntéseket és határozatokat zárt ülésen egyszerû többséggel hozza meg.

6.§

 

(1) A választandó tagok személyére a KB tesz javaslatot a közgyûlésnek.

(2) A FB tagjait a közgyûlés egyszerû többséggel választja.

(3) A FB-i tagság nem ruházható át.

7.§

 

(1) A rendes tagok személyes, vagy egyéb indokok miatti akadályoztatása (összeférhetetlenség, távollét) esetére a közgyûlés megválasztja a FB póttagjait. A közgyûlés négy póttagot választ. A póttagok jogai és kötelezettségei azonosak a FB rendes tagjaiéval.

(2) Összeférhetetlenség miatt nem járhat el az a FB tag, aki az ügyben közvetlenül érintett, vagy szoros (érzelmi) kapcsolatban áll valamely az ügyben érintett személlyel (közvetett érintettség). Az összeférhetetlenségrõl a FB elnöke dönt.

8.§ A FB alakuló ülésén, amelyet a tagok megválasztása utáni 5 munkanapon belül meg kell tartani, a tagok maguk közül elnököt és jegyzõt választanak. Az elnök vezeti a FB üléseit és ellátja külsõ képviseletét.

9.§ A FB üléseirõl szó szerinti jegyzõkönyv készül, amelynek vezetésérõl a jegyzõ gondoskodik. A jegyzõkönyvben fel kell tüntetni a FB eljáró tagjainak, a kérelmezõnek és a jelenlévõknek a nevét (jelenléti ív), továbbá csatolni kell hozzá minden olyan iratot, nyilatkozatot, határozatot, amely az üggyel kapcsolatban született. A jegyzõkönyvet az elnök és egy bizottsági tag kézjegyével hitelesíti.

10.§ A FB külön-külön meghallgatja a kérelmezõt, ill. az önkormányzati szervek választott szóvivõjét, a további érintett személyeket, valamint a meghallgatni kívánt személyeket (tanuk). Kérdéseket bármely bizottsági tag feltehet. A kérdések csak az eset minél pontosabb felderítését célozhatják. A kérdések személyiségi jogokat nem sérthetnek és csak az ügy lényeges körülményeire vonatkozhatnak.

11.§

 

(1) Fegyelmi eljárás a Fegyelmi Bizottsághoz intézett írásbeli beadvánnyal kezdeményezhetõ. A beadványnak tartalmaznia kell a kérelmezõ nevét, a kezdeményezés indokát és az ügyre vonatkozó összes lényeges körülményt.

(2) A FB a beadványt 5 munkanapon belül megvizsgálja és dönt az eljárás lefolytatásáról, vagy a kérelem elutasításáról. A döntésrõl a kérvény kézhezvételétõl számított 5 munkanapon belül írásban értesíteni kell a kérelmezõt.

(3) Nem lehet fegyelmi eljárást indítani, ha a fegyelmi eljárás kezdeményezésére jogosultaknak a fegyelmi vétségrõl való tudomásszerzése óta egy hónap, illetõleg a vétség elkövetése óta egy év már eltelt, továbbá, ha a kérelem nyilvánvalóan alaptalan, idõközben okafogyottá, okaszûntté vált, vagy a beadványt írásban visszavonták.

12.§ A hallgatói, ill. kollégiumi jogviszonyban idõközben bekövetkezett változások a már megindult fegyelmi eljárás befejezését nem érintik.

13.§ Fegyelmi büntetések:

 

a) megrovás, vagy

b) kizárás az ötödik emeleti pályázatból legfeljebb 2 évre, vagy

c) kizárás a kollégiumból legfeljebb négy félévre, vagy

d) végleges kizárás a kollégiumból.

14.§ A Fegyelmi Bizottság döntése ellen fellebbezni lehet elsõfokon a SZTE Központi Kollégiumok Tanácsa Elnökéhez, másodfokon a Rektorhoz.

15.§ Az itt nem szabályozott kérdésekben az SZTE hallgatói fegyelmi szabályzata az irányadó.

Szeged, 2000. október 9.

Információk
Elérhetõségünk

Felvételi felsõbbéveseknek

Vendégszobáink

JATE Móra Ferenc Kollégiumáért Alapítvány

A kollégium munkatársai

Kollégiumi Bizottság

Kollégisták névsora

  Szakmai rendezvények
A Szegedi Mindentudás Egyeteme

Irodalmi estek

Magyarország és az EU

  Közösségi rendezvények
Morgilla

Ki Mit Tud

Kirándulás

  Sport

Foci

  Egyetem
Hallgatói szerver (ETR)

Egyetemi szerver

Egyetemi könyvtár

Egyetem Online - egyetemi hírek

SZTE HÖK

  Más központi kollégiumok
Károlyi Mihály Kollégium

Herman Ottó Kollégium

Eötvös Lóránd Kollégium

Öthalmi Diáklakások

A honlappal kapcsolatos megjegyzéseket a web@mora.u-szeged.hu címre lehet küldeni.