2020. december 05. (szombat) Vilma

  Móranyúz
Bemutatkozás

Az újság

  Archívum
Kép archívum

Hang archívum

Kiadvány a 30 éves jubileum alkalmából

  Könyvtár
Nyitvatartás

Könyvtári szabályzat

  Stúdió
A stúdióról

Kölcsönzési ügyelet

Stúdió szabályzata

  Gépterem
Géptermi szabályzat

Web mail

MóraNET Portál

  Szabályzatok
Kollégiumi szabályzat

Választási szabályzat

Házirend

Fegyelmi szabályzat


Egyéb hasznos helyek

Az SZTE Móra Ferenc Kollégium Szervezeti és Mûködési Szabályzata

I. Általános rendelkezések

Az SZTE Móra Ferenc Kollégiumának - továbbiakban: Kollégiun - Szervezeti és Mûködési Szabályzata az SZTE Központi Kollégiumainak Szervezeti és Mûködési Sabályzata alapján rendelkezik.

A Kollégium az SZTE hallgatóinak elhelyezésére szolgáló oktatási, nevelési és szociális jellegû szervezeti egység.

A Kollégium hallgatóinak létszáma: 370 fõ

Címe: Szeged, Közép fasor 31-33.

A Kollégiumban a hallgatók koedukáltan nyernek elhelyezést

A Kollégiumban a PhD képzésben résztvevõ hallgatók és külföldi hallgatók is elhelyezést kaphatnak.

II. A Kollégium alapvetõ feladatai és mûködése

 1. A Móra Ferenc Kollégium alapvetõ feladata, hogy lehetõvé tegye egyetemi tanulmányok folytatását szociálisan leginkább rászorult és elsõsorban nem a SZTE székhelyén lakó hallgatók számára és szerepet vállaljon a hallgatók értelmiségi pályára történõ felkészítésében.
 2. A Móra Ferenc Kollégium tevékenységével és mûködésével a magyarországi kollégiumi múlt európai viszonylatban is kivételesen gazdag hagyományaihoz kíván kapcsolódni - melyek szerint a kollégium önálló, független szellemi mûhely, a tudományos élet legkorszerûbb eredményeit, a mûvészetek mindenkori értékeit közvetítõ intézmény, ahol kibontakozhat a hallgatók öntevékenységére épülõ eleven és sokszínû közösségi élet.
 3. A Móra Ferenc ollégium megteremti a szervezeti és anyagi feltételeit annak, hogy a hallgatók egyetemi tanulmányaik végzése mellett egy színvonalasan mûködõ, igényes szakmai, kulturális és közösségi tevékenységet megvalósító kollégiumban éljenek.
 4. A Móra Ferenc Kollégium olyan hallgatói szakmai mûhelyeket hoz létre - kollégiumi szakszemináriumok, tematikusan felépített elõadássorozatok, egy- és többféléves kurzusok, szakmai körök stb. szervezésével, melyek segítik illetve kiegészítik az egyetemi oktatást, hozzájárulnak a hallgatók értelmiségi pályára való felkészüléséhez.
 5. A Móra Ferenc Kollégium olyan kulturális rendezvényeket, programsorozatokat kezdeményez és valósít meg, melyek figyelemmel kisérik, bemutatják a kortárs kulturális és szellemi élet érdemes alkotásait, és lehetõséget teremtenek a különbözõ irányzatok képviselõivel való személyes találkozásokra.
 6. A Móra Ferenc Kollégium támogatja a kollégiumi öntevékeny csoportok létrejöttét és mûködését (kollégiumi színjátszó csoport, filmklub, újság, rádió, stúdió, irodalmi kör, fotó-kör, sport-körök stb.), melyek az önképzõ és alkotói munka mellett gazdagítják a kollégiumi közösség életét. Az öntevékeny csoportok mûködését szabályzatokban kell rögzíteni.
 7. A Móra Ferenc Kollégium folyamatosan fejleszti az egyetemi oktatáshoz és a leendõ pályára való felkészüléshez nélkülözhetetlen kollégiumi könyvtárat és számítógépparkot.
 8. A Móra Ferenc Kollégium megteremti az idegennyelvi képzés korszerû feltételeit.
 9. A Móra Ferenc Kollégium ápolja többévtizedes hagyományait, folytatja és idõrõl-idõre megújítja hagyományos közösségi rendezvényeit (elsõévesek fogadása, ötödévesek búcsúztatása, Kollégiumi Napok, kollégiumi kirándulások, kollégiumi évfordulók megünneplése stb.).
 10. A Kollégium közösségi életében, szakmai és kulturális tevékenységében a nem itt lakó hallgatók is részt vehetnek.
 11. A Kollégium önálló gazdasági egységként mûködik a SZTE hatályos szabályzatai alapján. A költségvetési elõirányzatokat a SZTE biztosítja, amely kiegészül a hallgatók által befizetett kollégiumi térítési díjjal és a kollégium kiegészítõ tevékenységébõl származó bevételekkel valamint egyéb pénzeszközökkel.
 12. A Móra Ferenc Kollégium feladatainak ellátáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáról, a kollégium épületének felújításáról és korszerûsítésérõl az egyetem gondoskodik.

III. A Kollégium felügyelete

IV. A kollégium irányítása és önkormányzata

V. A kollégiumi tagok jogai és kötelességei

VI. Felvétel a Kollégiumba

Fenti kérdésekben az SZTE Központi kollégiumai Mûködési Szabályzatának ide vonatkozó vonatkozó pontjai rendelkeznek.

VIII. Záró rendelkezések

A Móra Ferenc Kollégium Szervezeti és Mûködési Szabályzatához csatolt mellékletek:

Választási szabályzat

Házirend

Fegyelmi Szabályzat

A Kollégium Szervezeti és Mûködési Szabályzata a kollégiumi közgyûlés által való elfogadás után lép hatályba.

Kiegészítés

1. Az intézmény területén a kollégisták és a munkatársak csak a dohányzásra kijelölt helyeken dohányozhatnak. A kijelölt helyek a kollégium alagsorában lévõ helyiségekben illetve a lépcsõfordulók ablak melletti részein találhatók.

2. A nemdohányzók védelmérõl és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény elõírásainak betartásáért felelõs személy: Erdélyi Ágnes kollégium igazgató.


Információk
Elérhetõségünk

Felvételi felsõbbéveseknek

Vendégszobáink

JATE Móra Ferenc Kollégiumáért Alapítvány

A kollégium munkatársai

Kollégiumi Bizottság

Kollégisták névsora

  Szakmai rendezvények
A Szegedi Mindentudás Egyeteme

Irodalmi estek

Magyarország és az EU

  Közösségi rendezvények
Morgilla

Ki Mit Tud

Kirándulás

  Sport

Foci

  Egyetem
Hallgatói szerver (ETR)

Egyetemi szerver

Egyetemi könyvtár

Egyetem Online - egyetemi hírek

SZTE HÖK

  Más központi kollégiumok
Károlyi Mihály Kollégium

Herman Ottó Kollégium

Eötvös Lóránd Kollégium

Öthalmi Diáklakások

A honlappal kapcsolatos megjegyzéseket a web@mora.u-szeged.hu címre lehet küldeni.