2020. december 05. (szombat) Vilma

  Móranyúz
Bemutatkozás

Az újság

  Archívum
Kép archívum

Hang archívum

Kiadvány a 30 éves jubileum alkalmából

  Könyvtár
Nyitvatartás

Könyvtári szabályzat

  Stúdió
A stúdióról

Kölcsönzési ügyelet

Stúdió szabályzata

  Gépterem
Géptermi szabályzat

Web mail

MóraNET Portál

  Szabályzatok
Kollégiumi szabályzat

Választási szabályzat

Házirend

Fegyelmi szabályzat


Egyéb hasznos helyek

Az SZTE Móra Ferenc Kollégium Házirendje

A Móra Ferenc Kollégium Közgyûlése a kollégiumi közösség érdekében, az emberi együttélés és a kulturált viselkedés szabályainak megtartására az alábbi Házirendet alkotta:

 1. A kollégista – kérésének figyelembevételével – a Kollégiumi Bizottság által kijelölt szobát foglalhatja el. Másik szobába való átköltözését be kell jelentenie a kollégium igazgatójának vagy tanárának.
 2. Lakószobáik rendjérõl és tisztaságáról az ott lakók kötelesek gondoskodni.
 3. A falak csak a falfestés rongálása nélkül dekorálhatók.
 4. A szobalakók kötelesek gondoskodni arról, hogy a szobák külsõ ajtóinak kulcsa mindig hozzáférhetõ legyen a portán. A szükséghelyzetet és a takarítást leszámítva a szoba külsõ ajtójának kulcsához csak a szoba lakói férhetnek hozzá.
 5. A folyosókon 23:00 órától reggel 7:00 óráig olyan csendet kell biztosítani, amely nyugodt tanulást és pihenést tesz lehetõvé. A szobák közös helyiségeiben éjfél után tilos hangoskodni.
 6. A kollégiumi díj befizetése minden hónap utolsó napjáig esedékes.
 7. A kollégium minden felszerelését, berendezését a kollégista térítésmentesen használhatja.
 8. A kollégiumi közös helyiségek és a mosógépek kulcsait, továbbá minden közös használatú eszközt diákigazolvány ellenében a portán lehet felvenni, és használat után ugyanoda kell leadni, ill. visszavinni. A diákigazolványok alapján az egyes igénybevevõk neve bejegyzésre kerül a portások által vezetett nyilvántartásba. Ez a nyilvántartás képezi alapját az esetleges anyagi felelõsségnek. Ugyanaz a kollégista csak egy kulcsot, ill. közös használatú eszközt vehet magához, és köteles minél hamarabb, legfeljebb 24 órán belül visszaszolgáltatni azt. A kulcsok és eszközök felvételére, ill. leadására 7:00 és 23:00 óra között van lehetõség. A mosógépek kulcsát 23:00 óráig le kell adni.
 9. Leltári tárgyak az épületbõl az igazgató engedélyével vihetõk ki.
 10. A kollégium közös helyiségeibõl a berendezési tárgyakat a lakószobákba bevinni nem lehet.
 11. A kollégiumban kijelölt dohányzóhelyként az alagsori két helyiség – fonó, zeneszoba – szolgál. Nem lehet dohányozni a kollégiumi szobákban, ha az ellen bármelyik szobatárs tiltakozik, továbbá tilos a dohányzás a kollégium közös helyiségeiben.
 12. A kollégiumban tartott rendezvényekhez a Kollégiumi Bizottság vagy az igazgató engedélye szükséges.
 13. A kollégiumban állatot tartani – az akváriumi halakat kivéve – tilos.
 14. A kollégium 23:00 órától 6:00 óráig zárva van, ez idõ alatt a porta éjszakai ügyeletet tart.
 15. Idegenek a kollégiumban csak a portásoknál történt jelentkezés és az igazolványuk leadása után, 7:00 és 23:00 óra között tartózkodhatnak.
 16. A kollégium vendégszobái – elõzetes bejelentés mellett – a vendégszobákra elõírt térítési díj ellenében igénybe vehetõk. Érkezéskor a vendégnek a portán bejelentõ lapot kell kitöltenie, melyet a fogadó kollégista aláír. A lakószobákban a távollévõk üres helyein – térítési díj ellenében – a kollégisták vendégeket fogadhatnak. Ennek az a feltétele, hogy az érintett szoba lakói beleegyezésüket adják a vendégfogadáshoz. A vendégért a vendéglátó kollégista felelõsséggel tartozik!
 17. Ha a kollégista év közben kiköltözik, a kiköltözést megelõzõ hónap 15. napjáig köteles ezt bejelenteni a kollégium igazgatójának, vagy a kollégiumi tanárnak.
 18. A kollégiumból történõ kiköltözés elõtt a kollégista a kollégiumban felvett leltári tárgyakkal (ágynemû, pléd, könyvtári könyvek, videokazetták, sporteszközök, stb.) köteles elszámolni. Amennyiben ezt elmulasztja, a következõ évre szóló kollégiumi felvétele érvényét veszíti.
 19. A kollégiumi díj be nem fizetése és a 17. pontban foglalt elszámolási kötelezettség elmulasztása késedelmi díj kiszabását vonja maga után. A késedelmi díj összegét a Kollégiumi Bizottság határozza meg.

 

A Házirend betartása kollégiumunk minden hallgatójára kötelezõ, bármely pontjának megszegése miatt a kollégista felelõsségre vonható!

Szeged, 2000. február 15.


Információk
Elérhetõségünk

Felvételi felsõbbéveseknek

Vendégszobáink

JATE Móra Ferenc Kollégiumáért Alapítvány

A kollégium munkatársai

Kollégiumi Bizottság

Kollégisták névsora

  Szakmai rendezvények
A Szegedi Mindentudás Egyeteme

Irodalmi estek

Magyarország és az EU

  Közösségi rendezvények
Morgilla

Ki Mit Tud

Kirándulás

  Sport

Foci

  Egyetem
Hallgatói szerver (ETR)

Egyetemi szerver

Egyetemi könyvtár

Egyetem Online - egyetemi hírek

SZTE HÖK

  Más központi kollégiumok
Károlyi Mihály Kollégium

Herman Ottó Kollégium

Eötvös Lóránd Kollégium

Öthalmi Diáklakások

A honlappal kapcsolatos megjegyzéseket a web@mora.u-szeged.hu címre lehet küldeni.