2020. december 05. (szombat) Vilma

  Móranyúz
Bemutatkozás

Az újság

  Archívum
Kép archívum

Hang archívum

Kiadvány a 30 éves jubileum alkalmából

  Könyvtár
Nyitvatartás

Könyvtári szabályzat

  Stúdió
A stúdióról

Kölcsönzési ügyelet

Stúdió szabályzata

  Gépterem
Géptermi szabályzat

Web mail

MóraNET Portál

  Szabályzatok
Kollégiumi szabályzat

Választási szabályzat

Házirend

Fegyelmi szabályzat


Egyéb hasznos helyek

A Szegedi Tudományegyetem Móra Ferenc Kollégiumának Választási Szabályzata

1.§
(1) A választás célja, hogy a kollégium lakói a Szervezeti és Mûködési Szabályzatban meghatározott feladatok ellátására képviselõket delegáljanak a Kollégiumi Bizottságba.
(2) A delegálható képviselõk száma kilenc (9).
2.§
(1) A választások alapelvei:
a. A választójog egyenlõ és általános: a kollégium minden nappali tagozatos hallgatója, aki nem áll fegyelmi, vagy közügyektõl való eltiltó büntetés hatálya alatt, választó és egyben választható.
b. A szavazás közvetlen és titkos.
c. A szavazás hivatalos szavazólapon történik, melyet a Választási Bizottság hitelesít.
(2) A kollégiumi bizottsági mandátum egy évre szól és újraválasztás esetén meghosszabbítható.
3.§
(1) A választások megszervezése a Szegedi Tudományegyetem Móra Ferenc Kollégiumának (a továbbiakban: KOLLÉGIUM) a feladata.
(2) A választás idõpontját a Kollégiumi Bizottság javaslata alapján, a Kollégium Igazgatója határozza meg.
(3) A választások lebonyolításáért és annak tisztaságáért az Igazgató felel.
(4) Az Igazgató - a Kollégiumi Bizottság meghallgatásával - Választási Bizottságot hoz létre. A Választási Bizottság négy (4) fõbõl áll, tagjai:
a. a Kollégium Igazgatója
b. a Kollégiumi Tanár
c. egy, a kollégiumban lakó - választójoggal rendelkezõ - senior
d. egy, a választásokon nem induló - választójoggal rendelkezõ - kollégista, aki a Szegedi Tudományegyetemmel aktív hallgatói jogviszonyt folytat.
(5) A Választási Bizottság névsorát a választások kiírásával egy idõben kell nyilvánosságra hozni.
4.§
(1) A választás kétfordulós.
(2) Minden választásra jogosultnak mindkét fordulóban egy (1) szavazata van.
(3) A választás elsõ fordulója (jelölés), a résztvevõk számára való tekintet nélkül érvényes. A második forduló (szavazás) akkor tekinthetõ érvényesnek, ha azon a választásra jogosultak legalább 20 százaléka részt vesz.
(4) A második forduló eredményes ha érvényes.
5.§
(1) A választás elsõ fordulójában (jelölés) úgy történik, hogy a választásra jogosult személy a hivatalos jelölõlapon megjelölt helyre olvashatóan felírja az általa alkalmasnak tartott legfeljebb kilenc (9) személy nevét, és az így kitöltött jelölõlapot, a kijelölt és a Választási Bizottság által hitelesített urnába helyezi.
(2) A jelölõlap, már egyetlen jelölt nevének feltüntetésével is érvényes.
(3) Érvénytelen az a jelölés, amelyet nem a Választási Bizottság által hitelesített jelölõlapon adtak le, amelyet nem az 5.§(1) meghatározott urnába dobtak, amelybõl nem olvasható ki egyértelmûen, hogy kit jelöltek rajta, valamint ha a megengedett kilenc (9) személynél több nevet tartalmaz.
(4) A második fordulóban (szavazás) ezeken kívül az a szavazat is érvénytelen, amelyet nem a 7.§(1) meghatározott személyre adtak le.
6.§
(1) A választások elsõ fordulója (jelölés) öt egymást követõ munkanapon át tart.
(2) A kollégium Igazgatója gondoskodik arról, hogy a jelölõlap mind az öt napon 17-órától 21-óráig átvehetõ, és az urna a választók számára hozzáférhetõ legyen, és ugyancsak õ gondoskodik az urna õrzésérõl és a pecsét sérthetetlenségérõl is.
(3) A választás technikai elõkészületeiben a Választási Bizottság és a Kollégiumi Bizottság mûködik közre.
(4) A Választási Bizottság gondoskodik arról, hogy a jelölés megkezdése elõtt legalább egy héttel, jól látható és mindenki számára hozzáférhetõ helyen a választások kiírásáról szóló közleményt helyezzenek el, amely tartalmazza:
a. a választások mindkét fordulójának pontosan meghatározott idejét
b. a Választási Bizottság tagjainak névsorát
c. a jelölés és szavazás helyét és módját
d. azon személyek nevét és a helyet, akitõl és ahol a jelölõlap valamint a szavazólap átvehetõ
e. az urna felbontásának (mindkét fordulóban) idejét és helyét
f. a jelölés elfogadásának helyét és idejét
g. az elsõ forduló után esedékes közgyûlés pontos idejét, és a határozatképességhez szükséges jelenlevõk számát
h. valamint a közleménnyel együtt a jelen Választási Szabályzat egy hitelesített másolatát is mellékelni kell.
(5) A jelölõlap és a szavazólap átvételérõl nyilvántartást kell vezetni.
(6) Minden szavazásra jogosult személy, csak egy jelölõlapot és egy szavazólapot vehet át, más nevében tehát sem a jelölõlap sem a szavazólap nem vehetõ át.
(7) A jelölés befejezését követõen legfeljebb két napon belül a Választási Bizottság az urnát nyilvánosan bontja fel.
7.§
(1) A második fordulóban (szavazás) csak az indulhat, aki a jelölést elfogadja, továbbá legkevesebb kettõ jelöléssel rendelkezik.
(2) A jelölés elfogadása a Választási Bizottság által hitelesített dokumentumon történik. A jelölt, aláírásával deklarálja indulási szándékát, továbbá elfogadja a második fordulóban az ún. kampányeljárásra vonatkozó, a 13.§-ban meghatározott feltételeket.
(3) A második fordulóban a 18 legtöbb jelölést kapott személy indulhat. (Vagyis a megválasztható képviselõk kétszerese.) Ha az induláshoz szükséges (a 18. helyezettével azonos) legalacsonyabb jelölést többen is megkapták, valamennyien jogosultak a második fordulóban való részvételre. A sorrend kialakításánál csak azon személyeket kell figyelembe venni, akik a jelölést elfogadták.
(4) A jelölést elfogadó személy köteles a választások tisztaságát különösen betartani és azt felügyelni.
(5) A második fordulóban indulni jogosult személyek névsorát tartalmazó listát a 6.§(4) meg-határozott módon kell közzé tenni, feltüntetve a jelölések - és a második fordulóban való szereplés jogosultságához szükséges legkevesebb jelölés - számát is.
8.§
(1) A második fordulót a jelölést követõ két héten belül, négy egymást követõ munkanapon kell lebonyolítani.
(2) Az elsõ forduló után, - azt követõen, hogy a hivatalos jelöltek névsora ismertté válik - közgyûlést kell tartani, ahol a jelöltek a kollégium nyilvánossága elõtt bemutatkoznak, ismertethetik programjaikat.
(3) A szavazólapok átvételére, a szavazásra, az urna lezárására és felnyitására, a szavazatok összeszámlálására és a választási eredmény nyilvánosságra hozatalára az elsõ fordulóra érvényes - a 6.§-ban részletezett - szabályok az irányadók.
9.§
(1) A szavazólapon az összes - a korábban részletezett elõírásoknak megfelelõ - induló neve szerepel abc-sorrendben, amelyek közül a választásra jogosult szavazó legfeljebb kilenc nevet jelölhet meg, és a többit érintetlenül hagyja.
(2) Érvényes az a szavazat, amelyen a legfeljebb kilenc személy neve mellé, két egymást metszõ vonalat tettek. Érvényes továbbá az a szavazat is, amelybõl a választói szándék egyértelmûen kiolvasható. A kétséges szavazatokról a Választási Bizottság 2/3-os többséggel dönt.
10.§
(1)A második forduló érvényes ha a választásra jogosultak legalább 20%-a részt vett.
(2)A második forduló alapján azt a kilenc embert kell megválasztottnak tekinteni, aki a legtöbb szavazatot kapta. (Egyszerû többség)
(3)Szavazategyenlõség esetén az elsõ fordulóban elért jelölések száma dönt.
(4)Amennyiben az elsõ fordulóban elért jelölések is azonos számúak voltak, az azonos szavazatot elért személyek között a Választási Bizottság nyilvános sorsolással dönt.
11.§
(1)A szavazás végeredményét a szavazást követõen ki kell hirdetni. A Választási Bizottság köteles minden fordulóról jegyzõkönyvet készíteni, és azt a választást követõ három napon belül nyilvánosságra hozni.
(2)A választások tisztaságát és lebonyolítását a Rektor felügyeli. Amennyiben a választásra jogosult vagy a Választási Bizottság valamely tagja szabálytalanságot észlel, óvást nyújthat be. Az óvással kapcsolatban elsõ fokon a Választási Bizottság dönt. A döntés ellen a Rektorhoz lehet fellebbezni. A Rektor döntése jogerõs.
12.§
(1)A választások eredményeképp létrejött Kollégiumi Bizottság, elsõ, alakuló ülésén 2/3-os többséggel megválasztja a Kollégiumi Bizottság Titkárát és Titkárhelyettesét.
(2)A Kollégiumi Bizottság belsõ mûködési mechanizmusát és szervezeti struktúráját maga határozza meg. A Kollégiumi Bizottság Szervezeti és Mûködési Szabályzatát csak minõsített (2/3-os) többséggel változtathatja meg.
(3)A Kollégiumi Bizottság beszámolási kötelezettséggel tartozik a Kollégiumi Közgyûlés felé.
13.§
(1)Az ún. kampányeljárásra vonatkozó szabályok a választások tisztaságát - mind morális, mind fizikai értelemben - és a lebonyolításának gördülékenységét hivatottak szolgálni.
(2)Az a személy, aki jelölést elfogadja, ezen szabályokat magára nézve kötelezõnek tekinti.
(3)A jelölt az urna lezárásáig kampánytevékenységet folytathat. Ezen belül magáról fényképes vagy fénykép nélküli plakátot, különbözõ jelszavakat, jelvényeket helyezhet el a kollégium épületében. A jelölt vagy megbízottja nyilvános propagandát is folytathat. Ennek eszközei azonban az általánosan elfogadott jó ízlést, továbbá a többi jelöltet nem sértheti.
(4)A Választási Bizottság jogosult ennek ellenõrzésére. Az általa vagy bármely szavazati joggal rendelkezõ által észlelt bármilyen visszaélést kivizsgálhat, és alapos okkal a jelölt diszkvalifikálásáról is dönthet.
(5)Az esetlegesen kizárt jelölt helyett, indulási jogot nem szerez senki, a kizárásig személyére leadott szavazatokat, a szavazatszámláláskor érvénytelennek kell tekinteni.
(6)A jelölt az általa vagy megbízottjai által elhelyezett plakátokat (bármit tartalmazzon is), a választások eredményének kihirdetését követõ egy héten belül köteles eltakarítani.
(7)Azt jelöltet aki a (6) bekezdésben meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget, a Választási Bizottság erre felszólítja, s ha ez nem vezet eredményre, a szavazati jogától is megfoszthatja.
14.§
(1)A jelen Választási Szabályzat felhatalmazza az éppen hivatalban lévõ Kollégiumi Bizottságot, hogy végrehajtását alkalmi határozatokkal biztosítsa.
15.§
(1)A jelen Választási Szabályzatot a Kollégiumi Közgyûlés fogadja el, illetve változtathatja meg a jelenlevõk egyszerû többségének igenlõ szavazatával.
(2)A jelen Választási Szabályzat a Kollégium Szervezeti és Mûködési Szabályzatának mellékleteként érvényes.
(3)A jelen Választási Szabályzat 2002. március 4-én lép hatályba.
 
Információk
Elérhetõségünk

Felvételi felsõbbéveseknek

Vendégszobáink

JATE Móra Ferenc Kollégiumáért Alapítvány

A kollégium munkatársai

Kollégiumi Bizottság

Kollégisták névsora

  Szakmai rendezvények
A Szegedi Mindentudás Egyeteme

Irodalmi estek

Magyarország és az EU

  Közösségi rendezvények
Morgilla

Ki Mit Tud

Kirándulás

  Sport

Foci

  Egyetem
Hallgatói szerver (ETR)

Egyetemi szerver

Egyetemi könyvtár

Egyetem Online - egyetemi hírek

SZTE HÖK

  Más központi kollégiumok
Károlyi Mihály Kollégium

Herman Ottó Kollégium

Eötvös Lóránd Kollégium

Öthalmi Diáklakások

A honlappal kapcsolatos megjegyzéseket a web@mora.u-szeged.hu címre lehet küldeni.