2024. június 23. (vasárnap) Zoltán, Arszlán


  Aktuális
Fontos információk leendõ elsõéveseknek

Kollégiumi naptár (2013/2014. 2. félév)

Kollégiumi naptár (2013/2014. 1. félév)

Kollégiumi naptár (2012/2013. 2. félév)

Kollégiumi naptár (2012/2013. 1. félév)

Kollégiumi naptár (2011/2012. 2. félév)

Kollégiumi naptár (2011/2012. 1. félév)

Kollégiumi naptár (2010/2011. 2. félév)

Kollégiumi naptár (2010/2011. 1. félév)

Kollégiumi naptár (2009/2010. 2. félév)

  Programajánló
Összesített programjánlónk

  Móranyúz
Bemutatkozás

ÚJ! 2014. 05.

Archívum

  Könyvtár
Cím:Szerzõ:
Nyitvatartás

Keresés

  Öntevékeny csoportok
Kollégiumi rádió

Kollégiumi stúdió

Rajzkör

Énekkar

Színjátszó kör

Szerepjáték kör

Társasjáték, kártya kör

  Stúdió
A stúdióról

Kölcsönzési ügyelet

A stúdió szabályzata

Videóstúdiónk ajánlata

Filmklub

  Gépterem
Rendszergazdák

Géptermi szabályzat

Aktuális információk

  Kollégiumi sport, sportrednezvények

Karközi sportnap

Kettlebell és TRX edzés (Fegyenc edzés)

Néptánc

Hastánc

Aerobic

Csocsó

Ping-pong

Foci

Kosárlabda

Röplabda

Sakk

  Archívum
Kép archívum

Video archívum

Kiadvány a 30 éves jubileum alkalmából

Kiadvány a 40 éves jubileum alkalmából

  Szabályzatok
SZMSZ (hatályos, ÚJ!)

SZMSZ (régi)

Házirend

Választási szabályzat

Fegyelmi szabályzat


Egyéb hasznos helyek
A szakkollégium irányítása, és önkormányzata

A szakkollégium irányítása, és önkormányzata.

A közel 50 éves múltra és nagy hagyományokra visszatekintõ Móra Ferenc Kollégium 2011-ben vált szakkollégiummá, SZMSZ-ét a szakkollégium Közgyûlése 2011 õszén fogadta el, amit 2012 májusában az SZTE szenátusa is megerõsített. 2013-ban SZMSZ-ünket az elmúlt két év tapasztalatait, a mûködésbõl fakadó tanulságokat figyelembe véve, a szakkollégiumi Minõsítést Segítõ Bizottsággal (MSB) konzultálva, a Szakkollégiumi Charta változásaihoz is igazodva a Közgyûléssel elfogadtatva módosítottuk, jelenleg a csatolt SZMSZ-ünk a hatályos.

A Móra Ferenc Szakkollégium a Szegedi Tudományegyetem intézményeként mûködik, de belsõ tartalmi munkájának meghatározásában, szakmai és kulturális preferenciáinak kialakításában autonóm módon dönthet és cselekedhet.

A Szakkollégium mûködése önkormányzatiságon alapul, legfõbb szerve a szakkollégiumi Közgyûlés (továbbiakban: Közgyûlés).  A Közgyûlés évente kétszer, a tanév elején és a második félévi szorgalmi idõszakban ül össze. Szavazati joggal rendelkezõ tagjai: a Szakkollégium tagjai, a Szakkollégium igazgatója és a Szakkollégium tanára. A Közgyûlés hatáskörérõl lásd SZMSZ IV/2/A pont.

A szakkollégium operatív testülete a szakkollégisták által demokratikusan - a hatályos Választási Szabályzat alapján - választott széleskörû (igazgatási, szakmai, pénzügyi) irányítási jogosultságokkal rendelkezõ Kollégiumi Bizottság. A Kollégiumi Bizottságot 9 hallgató, az igazgató és a kollégiumi tanár alkotja, az üléseken valamennyien egy-egy szavazati joggal rendelkeznek. A Kollégiumi Bizottság hallgatói tagjai közül titkárt és titkárhelyettest választ. Az üléseken a Szakmai Bizottság elnöke tanácskozási joggal részt vehet. A Kollégiumi Bizottság irányítja a jogszabályokból és más rendelkezésekbõl a szakkollégiumra háruló feladatok végrehajtását, egyetértési jogot gyakorol az igazgató, a tanár és a seniorok kinevezésénél, döntési jogot gyakorol a szakkollégisták felvételénél és elbocsátásánál, felügyeli a szakkollégium házirendjének és egyéb szabályzatainak betartását. A Kollégiumi Bizottságról lásd részletesebben az SZMSZ IV/2/B pontját.

A Szakmai Bizottság a Szakkollégium szakmai, tudományos ügyeiért felelõs testülete. A Szakmai Bizottság öt tagját a Közgyûlés az aktív szakkollégisták közül a tanév elején megtartandó ülésén - titkos szavazás útján - választja meg. A Szakmai Bizottság hatáskörébe tartozik többek között a Szakkollégiumban folyó szakmai munka koordinálása, a szakmai- és idegen nyelvi kurzusok, valamint elõadások- és elõadássorozatok elõkészítése és lebonyolításának koordinálása, a szakkollégisták szakkollégiumi kötelezettségeinek meghatározása és ellenõrzése. Részletesebben lásd SZMSZ IV/6 pontja. A Szakmai Bizottság munkáját kurzusfelelõsök segítik, akik javaslatot tesznek a meghívandó oktatók személyére, folyamatosan konzultálnak a tanárokkal, közvetlen kapcsolatban vannak a kurzusokra járó hallgatókkal.

Mivel az ország talán legnagyobb létszámú szakkollégiuma vagyunk, indokolttá vált az aktív és passzív szakkollégiumi státusz megkülönböztetése. A Szakkollégium aktív tagja az a Szakkollégiumba felvételt nyert, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelékezõ hallgató, aki maradéktalanul teljesíti a Szakmai Bizottság által meghatározott követelményeket. (kurzusteljesítés, beszámoló félévente stb..)

A Szakmai Bizottság ugyanakkor a szakkollégistát - egyéb szakmai, tudományos vagy különösen méltányolható indokok alapján - kérelmére az adott félévre mentesítheti kurzusteljesítési kötelezettségei alól (ilyen indokok lehetnek a megváltozott szociális körülmények, külföldi ösztöndíj, hosszabb tanulmányút, tanulmányi kötelezettségek koncentrálódása, TDK munka stb.. ).  A kérelmet írásban, a kurzusfelvételi idõszak végéig kell benyújtani a Szakmai Bizottsághoz. A mentesített hallgató passzív státuszba kerül, ez jogait tekintve hátrányt nem jelent, de a szakkollégistának maximum két passzív féléve lehet. A szakkollégiumi tagnévsorban csak az aktív tagokat tüntettük fel, megjelölve az általuk teljesített vagy felvett kurzust. A kérvények elbírálásánál a Bizottság figyelembe veszi, hogy passzív hallgatók száma nem haladja meg az aktív hallgatók 20 százalékát.

 

Felvételi és elbocsátás a szakkollégiumból

A szakkollégisták felvételérõl, a Szakmai Bizottság javaslatait és véleményét figyelembe véve, a szakkollégisták által demokratikusan választott Kollégiumi Bizottság dönt.

A leendõ elsõévesektõl a Szakmai Bizottság motivációs levelet kér, amelyben a leendõ szakkollégisták feltüntethetik szakmai érdeklõdési körüket, eddigi eredményeiket, kifejthetik a szakkollégiummal kapcsolatos elvárásaikat, és leírhatják, hogy miért szeretnének a szakkollégiumi közösség tagjaivá válni. A felvételi elbírálásánál a motivációs levél  mellett  fontos szempont az egyetemi felvételin elért pontszám (általában a 400 pont feletti eredmény jó esélyt nyújt a bejutásra). Az országos középiskolai szakmai versenyeken kiemelkedõen szereplõ hallgatók elõnyt élveznek a felvételi eljárás során, az OKTV-n döntõbe jutó hallgatók automatikusan felvételt nyernek.  (A szakkollégiumba való túljelentkezés az utóbbi két évben 3-szoros volt)

A felsõéves hallgatók esetében a Szakmai Bizottság értékeli a jelentkezõ hallgatók szakmai munkáját, tudományos tevékenységét, és javaslatot tesz a Kollégiumi Bizottságnak. A Kollégiumi Bizottság a szakmai, tudományos és közösségi tevékenység mellett a tanulmányi átlagot, és indokolt esetben a szociális körülményeket is figyelembe veszi a felvételi bírálatánál.  Az alapozó kurzust nem teljesítõ felsõéves jelentkezõk esetében a Szakmai Bizottság szóbeli meghallgatást kezdeményezhet.

A szakkollégista szakkollégiumi tagsága megszüntethetõ, ha a meghatározott minimális követelményeket nem teljesíti, illetve ha tanulmányi átlaga az utolsó két félév átlagában jelentõsen romlik, vagy ha a két félév alatt nem teljesít 30 kreditet. A tagság megszüntetésérõl a Szakmai Bizottság elõterjesztése után a Kollégiumi Bizottság dönt.             

 

Infrastukturális adottságok

Infrastrukturális adottságaink megfelelõek.  Rendelkezünk egy 120 fõs nagy elõadóteremmel, 25 fõ befogadására alkalmas szakelõadóval, 3 szakszemináriumi teremmel, filmklubok számára kis mozi teremmel, folyóirat olvasóval (ahol a Magyarországon megjelenõ szinte valamennyi társadalomtudománnyal foglalkozó és mûvészeti szakfolyóirat megtalálható), önálló rádió és videó stúdióval, valamint egy 11ezer kötetes, szisztematikusan fejlesztett, szakszerûen mûködtetett szakkollégiumi könyvtárral.

Terveink között szerepel a közeljövõben nyelvi stúdió kialakítása. A szakkollégium ezen kívül rendelkezik tornateremmel, sportpályával, valamint kb. 50 fõ befogadásra alkalmas kávézóval, amely kiválóan alkalmas kötetlenebb beszélgetések, vitaestek megrendezésére.

A nyolcvanas évek közepétõl elõadásaink, szakmai beszélgetéseink hanganyagát rögzítettük, a több száz órás hangarchívum digitalizálása is megtörtént. A társadalomtörténeti és kultúratörténeti szempontból is rendkívül értékes anyag feldolgozása és közlése rövidesen megtörténik, és a szakkollégiumi füzetek megfelelõ számai alatt lát majd napvilágot.

 

 

  Információk
Elérhetõségünk

Munkatársak

Kollégiumi Bizottság

Várólistás kérelem

Vendégszobák, szállásdíjak (2014)

JATE Móra Ferenc Kollégiumáért Alapítvány

Móra Ferenc Hallgatói Egyesület

Kollégiumi séta képekben

  Szakkollégium, Szakmai rendezvények
AZ SZTE Móra Ferenc Szakkollégium Szenátus által elfogadott SZMSZ

Az SZTE Móra Ferenc Szakkollégium bemutatása

A Szakkolégium irányítása

A szakmai munka keretei

Kurzusok 2013-14 elsõ félév

Kurzusok 2012-13 elsõ félév

Kurzusok 2012-13 második félév

A Móra Ferenc Kollégium szakmai elõadásai, kurzusai 1980-tól

Értelmiségi szocializáció

Szakkollégiumok


  Közösségi rendezvények
Kultúrális, közösségi és sportrendezvények képekben

Gólyatábor

Kirándulás

Sütisütõ verseny

Tökfaragó verseny és Halloween party

Kollégisták pálinkái pálinkamustra

Téli ünnepkör

Farsang

Nõnap

Ki Mit Tud

Öntevékeny csoportok éjszakája

Morgilla

Bormustra

II. Bormustra

Végzõsök búcsúztatója

  Egyetem
ETR

Modulo

Coospace

Egyetemi szerver

Egyetemi könyvtár

Egyetem Online - egyetemi hírek

SZTE EHÖK

  Karközi Kollégiumok
Károlyi Mihály Kollégium

Herman Ottó Kollégium

Eötvös Lóránd Kollégium

Öthalmi Diáklakások

A honlappal kapcsolatos megjegyzéseket a web@mora.u-szeged.hu címre lehet küldeni.