2024. április 19. (péntek) Emma


  Aktuális
Fontos információk leendõ elsõéveseknek

Kollégiumi naptár (2013/2014. 2. félév)

Kollégiumi naptár (2013/2014. 1. félév)

Kollégiumi naptár (2012/2013. 2. félév)

Kollégiumi naptár (2012/2013. 1. félév)

Kollégiumi naptár (2011/2012. 2. félév)

Kollégiumi naptár (2011/2012. 1. félév)

Kollégiumi naptár (2010/2011. 2. félév)

Kollégiumi naptár (2010/2011. 1. félév)

Kollégiumi naptár (2009/2010. 2. félév)

  Programajánló
Összesített programjánlónk

  Móranyúz
Bemutatkozás

ÚJ! 2014. 05.

Archívum

  Könyvtár
Cím:Szerzõ:
Nyitvatartás

Keresés

  Öntevékeny csoportok
Kollégiumi rádió

Kollégiumi stúdió

Rajzkör

Énekkar

Színjátszó kör

Szerepjáték kör

Társasjáték, kártya kör

  Stúdió
A stúdióról

Kölcsönzési ügyelet

A stúdió szabályzata

Videóstúdiónk ajánlata

Filmklub

  Gépterem
Rendszergazdák

Géptermi szabályzat

Aktuális információk

  Kollégiumi sport, sportrednezvények

Karközi sportnap

Kettlebell és TRX edzés (Fegyenc edzés)

Néptánc

Hastánc

Aerobic

Csocsó

Ping-pong

Foci

Kosárlabda

Röplabda

Sakk

  Archívum
Kép archívum

Video archívum

Kiadvány a 30 éves jubileum alkalmából

Kiadvány a 40 éves jubileum alkalmából

  Szabályzatok
SZMSZ (hatályos, ÚJ!)

SZMSZ (régi)

Házirend

Választási szabályzat

Fegyelmi szabályzat


Egyéb hasznos helyek

A Szegedi Tudományegyetem Móra Ferenc Kollégiumának Választási Szabályzata

1.§
(1) A választás célja, hogy a kollégium lakói a Szervezeti és Mûködési Szabályzatban meghatározott feladatok ellátására képviselõket delegáljanak a Kollégiumi Bizottságba.
(2) A delegálható képviselõk száma kilenc (9).
2.§
(1) A választások alapelvei:
a. A választójog egyenlõ és általános: a kollégium minden nappali tagozatos hallgatója, aki nem áll fegyelmi, vagy közügyektõl való eltiltó büntetés hatálya alatt, választó és egyben választható.
b. A szavazás közvetlen és titkos.
c. A szavazás hivatalos szavazólapon történik, melyet a Választási Bizottság hitelesít.
(2) A kollégiumi bizottsági mandátum egy évre szól és újraválasztás esetén meghosszabbítható.
3.§
(1) A választások megszervezése a Szegedi Tudományegyetem Móra Ferenc Kollégiumának (a továbbiakban: KOLLÉGIUM) a feladata.
(2) A választás idõpontját a Kollégiumi Bizottság javaslata alapján, a Kollégium Igazgatója határozza meg.
(3) A választások lebonyolításáért és annak tisztaságáért az Igazgató felel.
(4) Az Igazgató - a Kollégiumi Bizottság meghallgatásával - Választási Bizottságot hoz létre. A Választási Bizottság négy (4) fõbõl áll, tagjai:
a. a Kollégium Igazgatója
b. a Kollégiumi Tanár
c. egy, a kollégiumban lakó - választójoggal rendelkezõ - senior
d. egy, a választásokon nem induló - választójoggal rendelkezõ - kollégista, aki a Szegedi Tudományegyetemmel aktív hallgatói jogviszonyt folytat.
(5) A Választási Bizottság névsorát a választások kiírásával egy idõben kell nyilvánosságra hozni.
4.§
(1) A választás kétfordulós.
(2) Minden választásra jogosultnak mindkét fordulóban egy (1) szavazata van.
(3) A választás elsõ fordulója (jelölés), a résztvevõk számára való tekintet nélkül érvényes. A második forduló (szavazás) akkor tekinthetõ érvényesnek, ha azon a választásra jogosultak legalább 20 százaléka részt vesz.
(4) A második forduló eredményes ha érvényes.
5.§
(1) A választás elsõ fordulójában (jelölés) úgy történik, hogy a választásra jogosult személy a hivatalos jelölõlapon megjelölt helyre olvashatóan felírja az általa alkalmasnak tartott legfeljebb kilenc (9) személy nevét, és az így kitöltött jelölõlapot, a kijelölt és a Választási Bizottság által hitelesített urnába helyezi.
(2) A jelölõlap, már egyetlen jelölt nevének feltüntetésével is érvényes.
(3) Érvénytelen az a jelölés, amelyet nem a Választási Bizottság által hitelesített jelölõlapon adtak le, amelyet nem az 5.§(1) meghatározott urnába dobtak, amelybõl nem olvasható ki egyértelmûen, hogy kit jelöltek rajta, valamint ha a megengedett kilenc (9) személynél több nevet tartalmaz.
(4) A második fordulóban (szavazás) ezeken kívül az a szavazat is érvénytelen, amelyet nem a 7.§(1) meghatározott személyre adtak le.
6.§
(1) A választások elsõ fordulója (jelölés) öt egymást követõ munkanapon át tart.
(2) A kollégium Igazgatója gondoskodik arról, hogy a jelölõlap mind az öt napon 17-órától 21-óráig átvehetõ, és az urna a választók számára hozzáférhetõ legyen, és ugyancsak õ gondoskodik az urna õrzésérõl és a pecsét sérthetetlenségérõl is.
(3) A választás technikai elõkészületeiben a Választási Bizottság és a Kollégiumi Bizottság mûködik közre.
(4) A Választási Bizottság gondoskodik arról, hogy a jelölés megkezdése elõtt legalább egy héttel, jól látható és mindenki számára hozzáférhetõ helyen a választások kiírásáról szóló közleményt helyezzenek el, amely tartalmazza:
a. a választások mindkét fordulójának pontosan meghatározott idejét
b. a Választási Bizottság tagjainak névsorát
c. a jelölés és szavazás helyét és módját
d. azon személyek nevét és a helyet, akitõl és ahol a jelölõlap valamint a szavazólap átvehetõ
e. az urna felbontásának (mindkét fordulóban) idejét és helyét
f. a jelölés elfogadásának helyét és idejét
g. az elsõ forduló után esedékes közgyûlés pontos idejét, és a határozatképességhez szükséges jelenlevõk számát
h. valamint a közleménnyel együtt a jelen Választási Szabályzat egy hitelesített másolatát is mellékelni kell.
(5) A jelölõlap és a szavazólap átvételérõl nyilvántartást kell vezetni.
(6) Minden szavazásra jogosult személy, csak egy jelölõlapot és egy szavazólapot vehet át, más nevében tehát sem a jelölõlap sem a szavazólap nem vehetõ át.
(7) A jelölés befejezését követõen legfeljebb két napon belül a Választási Bizottság az urnát nyilvánosan bontja fel.
7.§
(1) A második fordulóban (szavazás) csak az indulhat, aki a jelölést elfogadja, továbbá legkevesebb kettõ jelöléssel rendelkezik.
(2) A jelölés elfogadása a Választási Bizottság által hitelesített dokumentumon történik. A jelölt, aláírásával deklarálja indulási szándékát, továbbá elfogadja a második fordulóban az ún. kampányeljárásra vonatkozó, a 13.§-ban meghatározott feltételeket.
(3) A második fordulóban a 18 legtöbb jelölést kapott személy indulhat. (Vagyis a megválasztható képviselõk kétszerese.) Ha az induláshoz szükséges (a 18. helyezettével azonos) legalacsonyabb jelölést többen is megkapták, valamennyien jogosultak a második fordulóban való részvételre. A sorrend kialakításánál csak azon személyeket kell figyelembe venni, akik a jelölést elfogadták.
(4) A jelölést elfogadó személy köteles a választások tisztaságát különösen betartani és azt felügyelni.
(5) A második fordulóban indulni jogosult személyek névsorát tartalmazó listát a 6.§(4) meg-határozott módon kell közzé tenni, feltüntetve a jelölések - és a második fordulóban való szereplés jogosultságához szükséges legkevesebb jelölés - számát is.
8.§
(1) A második fordulót a jelölést követõ két héten belül, négy egymást követõ munkanapon kell lebonyolítani.
(2) Az elsõ forduló után, - azt követõen, hogy a hivatalos jelöltek névsora ismertté válik - közgyûlést kell tartani, ahol a jelöltek a kollégium nyilvánossága elõtt bemutatkoznak, ismertethetik programjaikat.
(3) A szavazólapok átvételére, a szavazásra, az urna lezárására és felnyitására, a szavazatok összeszámlálására és a választási eredmény nyilvánosságra hozatalára az elsõ fordulóra érvényes - a 6.§-ban részletezett - szabályok az irányadók.
9.§
(1) A szavazólapon az összes - a korábban részletezett elõírásoknak megfelelõ - induló neve szerepel abc-sorrendben, amelyek közül a választásra jogosult szavazó legfeljebb kilenc nevet jelölhet meg, és a többit érintetlenül hagyja.
(2) Érvényes az a szavazat, amelyen a legfeljebb kilenc személy neve mellé, két egymást metszõ vonalat tettek. Érvényes továbbá az a szavazat is, amelybõl a választói szándék egyértelmûen kiolvasható. A kétséges szavazatokról a Választási Bizottság 2/3-os többséggel dönt.
10.§
(1)A második forduló érvényes ha a választásra jogosultak legalább 20%-a részt vett.
(2)A második forduló alapján azt a kilenc embert kell megválasztottnak tekinteni, aki a legtöbb szavazatot kapta. (Egyszerû többség)
(3)Szavazategyenlõség esetén az elsõ fordulóban elért jelölések száma dönt.
(4)Amennyiben az elsõ fordulóban elért jelölések is azonos számúak voltak, az azonos szavazatot elért személyek között a Választási Bizottság nyilvános sorsolással dönt.
11.§
(1)A szavazás végeredményét a szavazást követõen ki kell hirdetni. A Választási Bizottság köteles minden fordulóról jegyzõkönyvet készíteni, és azt a választást követõ három napon belül nyilvánosságra hozni.
(2)A választások tisztaságát és lebonyolítását a Rektor felügyeli. Amennyiben a választásra jogosult vagy a Választási Bizottság valamely tagja szabálytalanságot észlel, óvást nyújthat be. Az óvással kapcsolatban elsõ fokon a Választási Bizottság dönt. A döntés ellen a Rektorhoz lehet fellebbezni. A Rektor döntése jogerõs.
12.§
(1)A választások eredményeképp létrejött Kollégiumi Bizottság, elsõ, alakuló ülésén 2/3-os többséggel megválasztja a Kollégiumi Bizottság Titkárát és Titkárhelyettesét.
(2)A Kollégiumi Bizottság belsõ mûködési mechanizmusát és szervezeti struktúráját maga határozza meg. A Kollégiumi Bizottság Szervezeti és Mûködési Szabályzatát csak minõsített (2/3-os) többséggel változtathatja meg.
(3)A Kollégiumi Bizottság beszámolási kötelezettséggel tartozik a Kollégiumi Közgyûlés felé.
13.§
(1)Az ún. kampányeljárásra vonatkozó szabályok a választások tisztaságát - mind morális, mind fizikai értelemben - és a lebonyolításának gördülékenységét hivatottak szolgálni.
(2)Az a személy, aki jelölést elfogadja, ezen szabályokat magára nézve kötelezõnek tekinti.
(3)A jelölt az urna lezárásáig kampánytevékenységet folytathat. Ezen belül magáról fényképes vagy fénykép nélküli plakátot, különbözõ jelszavakat, jelvényeket helyezhet el a kollégium épületében. A jelölt vagy megbízottja nyilvános propagandát is folytathat. Ennek eszközei azonban az általánosan elfogadott jó ízlést, továbbá a többi jelöltet nem sértheti.
(4)A Választási Bizottság jogosult ennek ellenõrzésére. Az általa vagy bármely szavazati joggal rendelkezõ által észlelt bármilyen visszaélést kivizsgálhat, és alapos okkal a jelölt diszkvalifikálásáról is dönthet.
(5)Az esetlegesen kizárt jelölt helyett, indulási jogot nem szerez senki, a kizárásig személyére leadott szavazatokat, a szavazatszámláláskor érvénytelennek kell tekinteni.
(6)A jelölt az általa vagy megbízottjai által elhelyezett plakátokat (bármit tartalmazzon is), a választások eredményének kihirdetését követõ egy héten belül köteles eltakarítani.
(7)Azt jelöltet aki a (6) bekezdésben meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget, a Választási Bizottság erre felszólítja, s ha ez nem vezet eredményre, a szavazati jogától is megfoszthatja.
14.§
(1)A jelen Választási Szabályzat felhatalmazza az éppen hivatalban lévõ Kollégiumi Bizottságot, hogy végrehajtását alkalmi határozatokkal biztosítsa.
15.§
(1)A jelen Választási Szabályzatot a Kollégiumi Közgyûlés fogadja el, illetve változtathatja meg a jelenlevõk egyszerû többségének igenlõ szavazatával.
(2)A jelen Választási Szabályzat a Kollégium Szervezeti és Mûködési Szabályzatának mellékleteként érvényes.
(3)A jelen Választási Szabályzat 2002. március 4-én lép hatályba.
 
  Információk
Elérhetõségünk

Munkatársak

Kollégiumi Bizottság

Várólistás kérelem

Vendégszobák, szállásdíjak (2014)

JATE Móra Ferenc Kollégiumáért Alapítvány

Móra Ferenc Hallgatói Egyesület

Kollégiumi séta képekben

  Szakkollégium, Szakmai rendezvények
AZ SZTE Móra Ferenc Szakkollégium Szenátus által elfogadott SZMSZ

Az SZTE Móra Ferenc Szakkollégium bemutatása

A Szakkolégium irányítása

A szakmai munka keretei

Kurzusok 2013-14 elsõ félév

Kurzusok 2012-13 elsõ félév

Kurzusok 2012-13 második félév

A Móra Ferenc Kollégium szakmai elõadásai, kurzusai 1980-tól

Értelmiségi szocializáció

Szakkollégiumok


  Közösségi rendezvények
Kultúrális, közösségi és sportrendezvények képekben

Gólyatábor

Kirándulás

Sütisütõ verseny

Tökfaragó verseny és Halloween party

Kollégisták pálinkái pálinkamustra

Téli ünnepkör

Farsang

Nõnap

Ki Mit Tud

Öntevékeny csoportok éjszakája

Morgilla

Bormustra

II. Bormustra

Végzõsök búcsúztatója

  Egyetem
ETR

Modulo

Coospace

Egyetemi szerver

Egyetemi könyvtár

Egyetem Online - egyetemi hírek

SZTE EHÖK

  Karközi Kollégiumok
Károlyi Mihály Kollégium

Herman Ottó Kollégium

Eötvös Lóránd Kollégium

Öthalmi Diáklakások

A honlappal kapcsolatos megjegyzéseket a web@mora.u-szeged.hu címre lehet küldeni.